BIOLOGIA MEDYCZNA Proponowana tematyka prac magisterskichPromotor: prof. dr hab. Jerzy Lis

1. Zmiany wartości ciśnienia tętniczego i w zapisie EKG u studentów różnych wydziałów UO w czasie wysiłków na ergometrze rowerowym (w zależności od płci, masy ciała, wysokości ciała, itp.);

2. Struktura genetyczna populacji komara tygrysiego (Aedes albopictus)  w oparciu o analizę podjednostek mitochondrialnego i jądrowego DNA;

3. Potencjalne zdolności ekspansji  populacji komara tygrysiego (Aedes albopictus)  w Europie i na świecie w oparciu o procedurę modelowania niszy ekologicznej;

4. Potencjalna możliwość migracji komara tygrysiego (Aedes albopictus)  na teren Polski w oparciu o analizę markerów molekularnych;

5.Struktura genetyczna populacji wybranych gatunków pasożytów wewnętrznych człowieka w oparciu o analizę podjednostek mitochondrialnego i jądrowego DNA;

6. Struktura genetyczna populacji wybranych gatunków kleszczy (Ixodidae i Argasidae) szkodliwych dla człowieka w oparciu o analizę podjednostek mitochondrialnego i jądrowego DNA;

7. Wykorzystanie barkodingu DNA  do oceny szkodliwych dla człowieka zanieczyszczeń organicznych występujących na przedmiotach codziennego użytku;

8. Analiza polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP) podjednostek mitochondrialnego i jądrowego DNA u wybranych gatunków pasożytów człowieka.

9. Wykorzystanie markerów molekularnych do analiz pokrewieństwa pomiędzy gatunkami pasożytów człowieka.

10. Badania porównawcze nad sekwencjami podjednostek mitochondrialnego i jądrowego DNA u wybranych gatunków pasożytów człowieka.

11. Analiza czasu rozejścia się głównych linii filogenetycznych wybranej grupy pasożytów człowieka w oparciu o zegar molekularny oraz dane kopalne.

12. Wykorzystanie zegara molekularnego opartego na mitochondrialnym DNA do badań nad pokrewieństwem w obrębie wybranej grupy pasożytów człowieka.

13. Struktura drugorzędowa podjednostki 12S/16S mitochondrialnego rDNA u wybranej grupy pasożytów człowieka i możliwości jej wykorzystania do badań filogenetycznych.


Promotor: prof. dr hab. Barbara Lis

1. Larwy przywr Digenea (Platyhelminthes) występujące w gruczole wątrobowo-trzustkowym błotniarki stawowej (Lymnaea stagnalis): występowanie (w wybranym przez studenta regionie) oraz potencjalne zagrożenia dla człowieka;

2. Występowanie kleszczy pozagniazdowych (Acari: Ixodida) na wybranym terenie oraz potencjalne zagrożenia dla człowieka;

3. Zagrożenia roztoczami alergogennymi występującymi w kurzu w wybranych budynkach użyteczności publicznej (na terenie dowolnej miejscowości).


Możliwe jest również wykonywanie prac magisterskich w oparciu o tematy zaproponowane przez studentów (jeśli są zgodne z profilem studiów).


Heteroptera Study Group
Department of Biosystematics
Opole University
Oleska 22, 45-052 Opole, Poland
Jerzy A. Lis, phone: +48 (77) 401 6012, e-mail: cydnus@uni.opole.pl
Barbara Lis, phone: +48 (77) 401 6014, e-mail: canta@uni.opole.pl


dol