Informacje ogólneobraz - JLis2.JPGProf. dr hab. Jerzy Lis: ur. 8 kwiecień 1960, Katowice.

Magisterium: 1984 (Uniwersytet Śląski); doktorat 1990 (Uniwersytet Śląski); habilitacja: 1995 (Uniwersytet Wrocławski); Profesura 2000 (Instytut Zoologii PAN, Warszawa).


Po uzyskaniu (w obraz - Prezydent002.jpgwieku 40 lat) nominacji profesorskiej z rąk ówczesnego Prezydenta RP, prof. Jerzy Lis był przez długi czas jednym z dwóch najmłodszych profesorów tytularnych w Polsce, a do niedawna najmłodszym profesorem tytularnym na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym.


obraz - Hamburg004.jpgW okresie od 1992 roku do 1996 roku był stypendystą Fundacji Aleksandra von Humbolta (Bonn, Niemcy). W czasie tego stypendium przyznawanego w drodze konkursu, prowadził badania naukowe w Niemczech (Instytut Zoologiczny Uniwersytetu w Hamburgu), Holandii (Instytut Systematyki i Biologii Populacyjnej Uniwersytetu w Amsterdamie), Francji (Laboratorium Entomologii, Narodowe Muzeum Przyrodnicze, Paryż), Wielkiej Brytanii (Brytyjskie Muzeum Przyrodnicze, Dział Entomologii, Londyn).

obraz - Paryż001.jpgBył również stypendystą Ministerstwa Edukacji Narodowej Francji (1996 r.) oraz kierownikiem trzech grantów Ministerialnych.

obraz - Hamburg005.jpg


Prof. Jerzy Lis był zarówno twórcą Katedry Biosystematyki, jak i jej wieloletnim (od 2000 do 2012 roku) kierownikiem. Obecny skład osobowy Katedry to wynik wieloletniej działalności prof. J. Lisa w zakresie pozyskiwania etatów i zatrudniania osób o różnych specjalnościach (poczynając od zoologii i fizjologii zwierząt, poprzez botanikę, biologię komórki i ekologię, a kończąc na paleobiologii).

Prof. J. Lis wypromował kilkudziesięciu licencjatów, magistrantów i doktorantów, z których część pracuje obecnie w Katedrze Biosystematyki, między innymi: dr Joanna Czaja (magistrantka i doktorantka), dr Anna Kocorek (doktorantka), dr Grzegorz Hebda (magistrant i doktorant), dr Tomasz Blaik (magistrant), dr Miłosz Mazur (magistrant), dr Andrzej Wolski (magistrant), mgr Aleksandra Rakowiecka (magistrantka, obecnie doktorantka).

obraz - JL obóz w PInczowie.jpgWspólnie z prof. Barbarą Lis założył Koło Naukowe Biologów oraz organizował pierwsze letnie obozy entomologiczne.

Prof. Jerzy Lis jest twórcą szkoły heteropterologicznej na Uniwersytecie Opolskim; zespół który stworzył jest od wielu lat najliczniejszym w Polsce zespołem (dwóch profesorów, pięciu doktorów, trzech doktorantów) zajmującym się badaniami nad owadami z podrzędu Heteroptera. Obecnie osoby te pracują w trzech różnych zakładach Katedry Biosystematyki, ale nadal zajmują się badaniami nad Heteroptera.

Jest autorem ponad 210 publikacji naukowych, w tym kilkudziesięciu w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej; jest również współautorem nowoczesnego podręcznika do Zoologii wydanego przez wydawnictwo PWN, z którego korzystają obecnie wszyscy studenci kierunków biologicznych w Polsce.

Szczegółowe informacje na temat dorobku naukowego wraz z wykazem publikacji można znaleźć na stronach Google Scholar i ResearchGate (jak i na stronie Katedry Biosystematyki).


obraz - GoogleScholar logo.JPG

obraz - ResearchGate - logo.JPG
Tematyka badawcza:

(1)   Morfologia, taksonomia, klasyfikacja i filogeneza ziemikowatych (Cydnidae) i rodzin pokrewnych tworzących tzw. „kompleks cydnoidalny”;

(2)   Taksonomia i morfologia przedstawicieli rodziny Dinidoridae;

(3)   Heteroptera Polski;

(4)   Taksonomia molekularna nadrodziny Pentatomoidea;

(5)   Struktury drugorzędowe podjednostek 12S i 16S rRNA oraz ich znaczenie dla badań pokrewieństwa w obrębie Hemiptera;

(6)   Polimorfizm DNA u różnych gatunków Heteroptera;

(7)   Badania molekularne nad szkodnikami owadzimi oraz gatunkami inwazyjnymi w Polsce i Europie;

(8)   Wykorzystanie metod bioinformatycznych w badaniach entomologicznych różnego typu.

 


Heteroptera Study Group
Department of Biosystematics
Opole University
Oleska 22, 45-052 Opole, Poland
Jerzy A. Lis, phone: +48 (77) 401 6012, e-mail: cydnus@uni.opole.pl
Barbara Lis, phone: +48 (77) 401 6014, e-mail: canta@uni.opole.pl


dol